Letter

Rev Diabet Stud, 2019, 15(1):58-59 DOI 10.1900/RDS.2019.15.58

Automated Measurement of Sural Nerve Conduction is a Useful Screening Tool for Peripheral Neuropathy in Type 1 Diabetes Mellitus

Nikolaos Papanas, Kalliopi Pafili, Maria Demetriou, Georgia Chatzikosma, Stella Papachristou, Dimitrios Papazoglou

Diabetic Foot Clinic, Diabetes Centre, Second Department of Internal Medicine, Democritus University of Thrace, University Hospital of Alexandroupolis, Alexandroupolis 68100, Greece
Address correspondence to: Nikolaos Papanas, e-mail: papanasnikos@yahoo.gr

Abstract

Fulltext: HTML , PDF (62KB)